Prefab betonelementen voor emissiearme vloeren

Berkelvloer

Oostbeton-rundveehouderij-rundveeroosters-groene-vlag

Rundvee plus roosters

Voldoende stroefheid op onze emissiearme Berkel D1 vloer!

Emissiearme vloeren

Sinds 1 januari 2018 mag uw stalvloer per koe(plaats) nog maar 8,6 kg ammoniak uitstoten. Dit is vastgelegd in het Besluit Emissiearme Huisvesting. De verwachting is dat de emissienormen in dit besluit de komende jaren verder worden aangescherpt. Gelukkig zijn er prefab oplossingen voor emissiearme stalvloeren. Een stalvloer van prefab betonelementen kan relatief eenvoudig worden vervangen wanneer een nieuwe emissienorm dit nodig maakt.

Als uw leverancier van prefab betonnen stalvloeren denkt Oostbeton graag met u mee om de afgifte van ammoniak via uw stalvloer onder de emissienorm te houden. Zo zijn wij gespecialiseerd in roostervloeren die door hun spleetbreedte een goede mestafvoer naar de onderliggende mestkelder mogelijk maken.

Het basisprincipe van een emissiearme stalvloer is dat de urine en mest die uw vee op uw stalvloer uitscheidt, zo snel mogelijk van elkaar worden gescheiden. Ammoniak ontstaat immers door de reactie van mest met urine.

Emissiearme stallen

Er bestaan verschillende methoden om een melkveestal emissiearm te maken. De ontwikkelingen op dit gebied volgen elkaar snel op. De volgende emissiearme stalsystemen worden momenteel volop getest, beproefd en ook in de praktijk toegepast:

  • het beluchten van mest
  • dichte vloeren met een geprofileerde rubberen loopvloer
  • stalsystemen met een luchtwasser
  • het koelen van loopvloeren.

Emissiearme stal met mestbeluchting

Bij deze methode wordt de mest van onderuit de put opgemengd met lucht. Hierbij borrelen er luchtbellen dwars door de mest heen. Hierdoor wordt korstvorming bovenin de mest tegengegaan. De korst vormt een probleem omdat er hierdoor van bovenaf geen zuurstof bij de mest onder de korst kan komen. De zuurstof in de mest zelf raakt op als gevolg van microbiële activiteit. De verse urine die door het rooster op de kost valt, blijft in eerste instantie op die korst liggen. Of deze urine op de korst de ammoniakemissie vanuit de mestput veroorzaakt is nog onderwerp van onderzoek. Inmiddels is wel duidelijk dat mest zonder korstvorming en met een betere mengverhouding met zuurstof bijdraagt aan minder gasvorming en een hogere vruchtbaarheid van de mest.

Emissiearme stal met dichte vloer

Dit type vloer kan op een bestaande roostervloer worden toegepast, maar ook bij een nieuwe stal zonder mestkelder. Een dichte vloer met een geprofileerde rubberen loopvloer is heel geschikt om de mest op te vangen en te verwerken. De vloer helt richting de mestopslag naar beneden.
Een speciale schuif duwt de mest over de vloer naar die opslag toe. De urine komt gescheiden van die mest in een afvoergeul terecht. Hierdoor kan de urine niet met de mest reageren; dit beperkt de emissie van ammoniak. Dit type vloer is dus hygiënisch, emissiearm en dankzij de rubberen toplaag goed beloopbaar voor het vee.

Emissiearme stal met luchtwasser

In een emissiearme stal met luchtwasser wordt de stallucht via ventilatoren naar een luchtwasinstallatie geleid. Hierbij wordt niet alleen ammoniak, maar ook fijn stof en geur uit de stallucht verwijderd. Er bestaan zowel chemische luchtwassers, biologische luchtwassers als een combinatie van beide types.
Een chemische luchtwasser leidt de stallucht langs met zuur besprenkelde lamellen die het grootste deel van de ammoniak aan zich binden, terwijl fijn stof in water wordt opgelost. Bij een biologische luchtwasser wordt de stallucht door een reactorvat geleid. In dit reactorvat zetten stikstofminnende bacteriën de ammoniak om in nitriet en nitraat. In een gecombineerd systeem wordt de stallucht eerst door een chemische luchtwasser geleid en vervolgens door een biologische wasser. Dit systeem voorkomt dat er fijn stof in de biologische wasser terechtkomt. En dat is belangrijk, omdat fijn stof een ontregelend effect op de bacteriën in het biologische reactorvat heeft.

Emissiearme stal met gekoelde loopvloer

Bij dit systeem laat men gekoeld water door lamellen in de stalvloer lopen. Deze lamellen worden in een dichte asfalt- of betonvloer gestort. Een gekoelde (loop)vloer verlaagt niet alleen de emissie van ammoniak en andere gassen, maar verbetert ook het dierenwelzijn in de stal. Het vee loopt op een gekoelde vloer minder risico op hittestress en neemt meer voer op.

Mestbeluchting en luchtwassing zijn prima te combineren met een roosteren stalvloer van Oostbeton. Wilt u meer weten over onze prefab betonnen stalvloerroosters en de toepassingsmogelijkheden daarvan in een emissiearme stal? Neem contact op met Oostbeton voor een vrijblijvend adviesgesprek. Wij maken graag kennis met u!